top of page

REGULAMIN

REGULAMIN WDS Dance Studio Katowice

 

Uczestnictwo w zajęciach

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu Studia tańca WDS oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Studio dla celów administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, oraz wizerunku w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Uczestnicy zajęć wyrażają również zgodę na wykorzystanie zdjęć powstałych na zajęciach w celu marketingowym WDS Dance Studio.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin w ich imieniu dotyczy ich prawnych opiekunów.

3. Zgłoszenie na wybrane zajęcia odbywa się telefonicznie lub mailowo, potwierdzenie tożsamości dokumentem, oraz dokonanie opłaty za wybrane zajęcia lub karnety zajęć. 

4. Osoby korzystające z kart Partnerów zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania również regulaminu Benefit Systems, lub regulaminu Ok System.

5. Brak opłaty za kolejny miesiąc jest jednoznaczny z rezygnacją w uczestnictwie w zajęciach.

6. W przypadku braku możliwości kontynuowania zajęć uczestnicy są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie WDS.

7. W przypadku grup zamkniętych, w zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę trenera prowadzącego grupę.

8. Studio ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.

9. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, trenerzy i pracownicy. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Zapis nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników.

10. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba, że trener wyrazi na to zgodę.

11. Terminy zajęć indywidualnych, są ustalane indywidualnie. Odwołanie lub zmiana terminu może nastąpić  najpóźniej na 24h przed ustalonym terminem lekcji (możliwe odwołanie lekcji może nastąpić maksymalnie raz na 5 zajęć).

 

Organizacja zajęć:

1. Uczestnik powinien stawić się przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, żeby przygotować się do lekcji.

2. Klub w wypadkach losowych ma prawo zorganizować zastępstwo trenera, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

3. Studio ma możliwość odwołania zajęć, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne. Uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć lub telefonicznie, SMS, e-mail.

4. W przypadku małej liczby osób w grupie, Klub ma prawo zamknąć grupę, jednorazowo odwołać zajęcia lub połączyć z inną grupą.

5. Zabrania się przebywania w sali podczas nieobecności trenera bez jego zgody.

6. Podczas zajęć należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom Trenera.

7. Obowiązkiem uczestnika jest zmiana obuwia oraz posiadanie odpowiedniego stroju ustalonego przez trenera.

8. Klub ma prawo odmówić prawa udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

BHP 

1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zajęciach.

2. Zaleca się zabieranie cennych przedmiotów do sali, nie pozostawianie ich w szatniach danych obiektów.

3. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz napojów na sale taneczne.

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminów sal i obiektów sportowych, przepisów BHP, przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia klubu i naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania.

6. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć powinny przebywać w miejscach do tego wyznaczonych.

7. W obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków i innych środków odurzających.

8. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w siedzibach gdzie są prowadzone zajęcia.

 

Płatności

1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby, które mają opłacony karnet lub pojedyncze wejście na zajęcia.

2. Karnet należy opłacać na ostatnich zajęciach poprzedniego miesiąca – etapu (karnetu).

3. Opłaty za karnet nie są zwracane, szczególnie po odbytych zajęciach bez względu na ilość zajęć w których brało się udział.

 

Postanowienia ogólne

1. Uczestnicy zajęć będą informowani o zmianach w regulaminie. Brak akceptacji zmian zapisów w regulaminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach.

2. Regulamin WDS Dance Studio  dostępny jest na stronie internetowej WDS Katowice  oraz w siedzibie studia w Katowicach przy ul. Lisieckiego 6 

NAME / JOB / TITLE

bottom of page